Bỏ để qua phần nội dung

Hợp pháp

Trang web này là một sản phẩm của TELEFUNKEN Elektroakustik ™. Tất cả các tài liệu có trong trang web này (bao gồm thiết kế trang web, đồ họa, biểu tượng, biểu ngữ, hình nền, hình ảnh trang web, văn bản, tất cả ảnh và video) là tài sản có bản quyền của TELEFUNKEN Elektroakustik ™ và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới và các điều khoản của hiệp ước.

Các hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt bởi Luật địa phương, Nhà nước và Quốc tế. Mọi hoạt động sản xuất hoặc sao chép toàn bộ hoặc bất kỳ phần quan trọng nào của chúng dưới bất kỳ hình thức tài liệu nào, dù bằng giấy, điện tử hay bất kỳ phương pháp nào khác, mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của tác giả, đều bị coi là vi phạm.

TELEFUNKEN Elektroakustik ™ là một Công ty Toàn cầu.