Bỏ để qua phần nội dung

Dòng động

Dòng Dynamic có 3 thiết kế micrô động độc đáo, M80, M81 và M82, trong nhiều gói khác nhau để đáp ứng hầu hết mọi ứng dụng.