Bỏ để qua phần nội dung

Graphite làm giàu Delrin

Việc bổ sung than chì vào các thanh đàn guitar của Delrin tạo ra một giai điệu độc đáo. Với một đòn tấn công sáng hơn, sau đó là một lựa chọn Nylon hoặc Delrin điển hình, các lựa chọn Graphite Enriched Delrin có độ rõ ràng và rõ ràng hơn, cũng như dải trung âm thấp hơn.